• GROOT ASSORTIMENT

  De beste kwaliteit en altijd beschikbaar

 • SNELLE SERVICE

  Binnen 24 uur antwoord op al uw vragen

 • Gratis verzending

  Bestellingen vanaf €35,– geen verzendkosten

 • SNELLE LEVERING

  Vandaag besteld, vóór 12:00 morgen in huis!

Algemene Voorwaarden

Artikel 1 Algemeen
De website www.mijngedroogdfruit.nl is in eigendom en beheer van DriedFruitCompany VOF, gevestigd aan s’Gravenweg 318C (2911 BK) te Nieuwerkerk aan den IJssel en ingeschreven bij de kamer van koophandel met nummer 60331178.

Artikel 2 Definities
De Website: http://www.mijngedroogdfruit.nl
De afnemer: een natuurlijk persoon die een bestelling doet op de website
Producten: alle producten die Mijngedroogdfruit.nl aanbiedt zoals te vinden op de website

Artikel 3 Toepasselijkheid

3.1 Alle voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen, aanbiedingen en overeenkomsten, die via de website afgesloten worden. Door totstandkoming van een vorm van bovenstaande overeenkomst, accepteert u uitdrukkelijk onze voorwaarden.

3.2 Afwijkende bedingen en/of eventuele algemene voorwaarden van de opdrachtgever zijn slechts geldig indien en voor zover deze schriftelijk door Mijngedroogdfruit.nl aanvaard. Een dergelijke aanvaarding mag niet worden afgeleid uit het feit dat Mijngedroogdfruit.nl de mededeling van de opdrachtgever onweersproken laat, dat deze de algemene voorwaarden van Mijngedroogdfruit.nl niet aanvaardt en/of andere algemene voorwaarden toepasselijk verklaart.

3.3 Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.

Artikel 4 Totstandkoming overeenkomst

4.1 Alle aanbiedingen op de website zijn vrijblijvend. Een aanbieding vervalt indien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.

4.2 Alle overeenkomsten komen pas tot stand wanneer deze door Mijngedroogdfruit.nl zijn bevestigd. Hiervan is sprake nadat door Mijngedroogdfruit.nl een bevestiging van de order is verzonden naar de afnemer.

4.3 Mijngedroogdfruit.nl kan niet aan zijn aanbiedingen worden gehouden indien de Afnemer redelijkerwijs kan begrijpen dat de aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

4.4 De in de aanbieding vermelde prijzen zijn inclusief BTW.

Artikel 5 Levering en verzending

5.1 De verzendtijd wordt aangeven in de orderbevestiging. De verzendtijden gelden slechts als indicatie en er is nimmer sprake van een fatale termijn.

5.2 Wanneer de overeengekomen verzendtermijn, om welke reden dan ook, door Mijngedroogdfruit.nl overschreden wordt, zal Mijngedroogdfruit.nl de Afnemer hiervan in kennis stellen.

5.3 Mijngedroogdfruit.nl behoudt zich het recht voor om tot deelleveringen aan de Afnemer over te gaan, zodat een bestelling in twee of meerdere zendingen wordt verzonden.

Artikel 6 Overmacht

6.1 Mijngedroogdfruit.nl is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Afnemer indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

6.2 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Mijngedroogdfruit.nl geen invloed kan uitoefenen, maar waardoor Mijngedroogdfruit.nl niet in staat is zijn verplichtingen na te komen.

Artikel 7 Betaling

7.1 Betaling dient te geschieden bij bestelling, op een door Mijngedroogdfruit.nl aan te geven wijze, in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders aangegeven.

7.2 Bij aankopen via de website, gelden de aldaar aangegeven betalingsvoorwaarden. Indien de Afnemer reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op.

7.3 De Afnemer blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de bestelde producten.

Artikel 8 Persoonsgegevens
Door de Afnemer ingevoerde persoonlijke gegevens zullen niet worden opgenomen in een database. Deze gegevens zullen slechts worden gebruikt voor de uitvoering van de bestelling van de Afnemer. Deze gegevens zullen derhalve niet worden verstrekt aan derden.

Artikel 9 Aansprakelijkheid
Mijngedroogdfruit.nl is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, en in het bijzonder schade als gevolg van allergieën. Mijngedroogdfruit.nl vermeldt hierbij uitdrukkelijk dat de producten zijn verwerkt in een fabriek waar ook noten verwerkt worden.

Artikel 10 Toepasselijk recht en forumkeuze
Deze voorwaarden en alle offertes en opdrachten waarop zij betrekking hebben, zijn onderworpen aan Nederlands recht. Alle geschillen voortvloeiend of samenhangend met de opdracht kunnen uitsluitend ter beslechting worden onderworpen aan de bevoegde rechter te Rotterdam.